להלן מוצגת השוואה בין התוכניות המשווקות החל מינואר 2004, לבין תוכניות מסוג “עדיף”

פרמטר להשוואה בתכניות המשווקות החל משנת 2004 מוצרים ישנים
מבנה התכנית חבילה פתוחה – הפרדה מבנית בין שלושת מרכיבי התכנית:

 1. חיסכון
 2. הוצאות
 3. כיסויים ביטוחיים
עדיף: חבילה חצי פתוחה –

 1. חיסכון
 2. ריסק+הוצאות – ללא שקיפות לגבי גובה ההוצאות. מרכיב ההוצאות מועמס על חלק הריסק בתכנית.

מעורב: חבילה סגורה -אין הפרדה בין מרכיבי התכנית – חוסר שקיפות לגבי כלל המרכיבים.

שילוב בין תוכניות ביטוח הון וקצבה באותה פוליסה תחת אותה פוליסה קיימות 2 תוכניות ביטוח – להון ולקצבה. כך שמבוטח יכול לעבור בין התוכניות לגבי הפקדות עתידיות תוך שמירה על הוותק לעניין הוצאות. מודל זה לא קיים בכל החברות. מעבר מקצבה להון מחייב פתיחת פוליסה חדשה על כל המשתמע מכך.
דמי ניהול מפרמיה מקסימליים 2 מודלים:

 1. 11% קבוע לאורך כל תקופת הביטוח.
 2. מתחיל ב- 13% ויורד בהמשך כך שבממוצע 12 שנה יהיה 11%.
עדיף: כ- 15% הוצאות לאורך כל תקופת הביטוח.
מעורב: מעל ל- 20%.
דמי הניהול מהחיסכון המצטבר דמי ניהול קבועים בלבד, בתכנית סטנדרטית- 1% מהצבירה, ניתן להגדיל עד תקרה של 2% במסגרת הפחתת דמי ניהול מפרמיה. מנגנון דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים- 0.6% דמי ניהול קבועים + 0.15% דמי ניהול משתנים. ממוצע חמש שנים אחרונות – 1.4%.
גורם פוליסה (דמי ניהול חשבון)
 1. אין במנהלים ועצמאים.
 2. בתוכניות פרט – 12 ₪, צמוד לינואר 2004.
נלקח בכל התוכניות – 16 ₪, צמוד לינואר 2004.
קנסות משיכה מקסימליים
 1. מנהלים – קנסות משיכה אחידים לכל המקרים (עזיבת עבודה, מעבר בין קופות ולא עזיבת עבודה) מתחיל מ- 15% עד ל- 0% בתום 5 שנים.
 2. עצמאים – כמו מנהלים.
 3. בפרט מתחיל מ- 25% עד ל- 0% בתום 7 שנים.
עדיף:

 1. מנהלים –

  • קנס רגיל שלא במקרה של עזיבת עבודה – מתחיל מ- 50% ויורד ל- 0% בתום 5 שנים.
  • קנס מיוחד (עזיבת עבודה) מתחיל ב- 15% ויורד ל- 0% לאחר 5 שנים.
 2. עצמאים – קנס המתחיל מ- 50% ויורד ל- 0% בתום 5 שנים.
 3. פרט – כמו עצמאים.
הקפאת פוליסה בעת הפסקת תשלום לפוליסה קטן קנס המשיכה ב- 1% לכל שנה בה הייתה הפוליסה מוקפאת בד”כ לא קיים. בחברות שקיים ההקטנה מסתכמת בכ- 0.3% לשנה בלבד ומוגבלת לתקופה של 10 שנים.
ייחוס הוצאות וריסקים– פיצויים / תגמולים הוצאות –

 1. ייחוס ההוצאות מתבצע על כל מרכיבי התכנית לפי יחס ההפקדה לכל מרכיב– פיצויים ותגמולים.
 2. ערך פדיון פיצויים שווה להפקדה בניכוי הוצאה ובתוספת תשואה.
 3. זכאות בלא תנאי – ניתן לייעד כספי תגמולים למרכיב פיצויים.

ריסקים – מנוכים ממרכיב תגמולים.

הוצאות

 1. כל ההוצאות בתכנית יוחסו למרכיב התגמולים.
 2. ערך פדיון פיצויים שווה להפקדה+תשואה או הפקדה+ מדד לפי הנמוך.

ריסקים – מנוכים ממרכיב תגמולים.

הגדלות פרמיה לתכנית מבוטח רשאי להגדיל את הפרמיה לתכנית תוך שמירה על וותק התכנית, בין השאר, לעניין הוצאות. מעורב – אין יכולת להגדיל את הפרמיות.
עדיף – יכולת ההגדלה מוגבלת (מנהלים ניתן, פרט לא)
פרופיל – ההגדלה פותחת רובד חדש שבו לא נשמר וותק התכנית לעניין הוצאות.
חידוש הפוליסה עוגן בתנאי הפוליסה אפשרות למבוטח לחדש את הפוליסה תוך 12 חודשים מיום הקפאתה. מעורב – הפסקת תשלומים גורר סילוק ולא ניתן לחדש את הפוליסה.
עדיף – ניתן לחדש את הפוליסה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הגדרות בפוליסה ההגדרות המסורתיות שונו (ערך פדיון, גורם פוליסה). בנוסף הוגדרו המונחים: דמי ניהול מפרמיה, דמי ניהול מחיסכון מצטבר ודמי ניהול חשבון אשר לא היו קיימים בפוליסה קודם לכן. הגדרות מורכבות- סילוק, ערך פדיון, ערך פדיון מיוחד, שיעור הקצאה, שיעור אי הקצאה, חיסכון בסיסי, חיסכון נוסף.
כיסויים ביטוחיים בתוך ההפרשות מוות + אובדן כושר עבודה מוות וניתן להוסיף אובדן כושר עבודה
אינטרס סוכן במכירת פוליסה עם מרכיב ריסק גבוה לא קיים. סוכן מתוגמל יותר ככל שהוא מוכר ביטוח בסיסי (80/20).