מבוטח מי שרשומה לזכותו יתרת זכאות צבורה בקרן הפנסיה ואינו פנסיונר. קיימים שני סוגי מבוטחים בקרן פנסיה:
פעיל – מפריש כספים לקרן באופן שוטף;
לא פעיל – מבוטח שהפסיק להפריש כספים לקרן.
פנסיונר מי שמשולמת לו פנסיית זקנה מקרן הפנסיה.
דמי גמולים תשלומי המעביד והעובד לקרן הפנסיה לפי שכר העובד. התמהיל המקובל לדמי גמולים הוא הפרשת עובד למרכיב תגמולי עובד בשיעור של 5.5%, הפרשת מעביד למרכיב תגמולי מעביד בשיעור של 6% והפרשת מעביד למרכיב הפיצויים בשיעור של 6%. כיום ניתן (לא חובה) להגדיל את הפרשת העובד למרכיב תגמולי עובד עד ל- 7% ואת הפרשת המעביד למרכיב תגמולי מעביד עד ל- 7.5%.
לגבי קרנות פנסיה ותיקות להן מונה מנהל מיוחד, הגדלה הדרגתית של שיעורי ההפרשה לפנסיה עד לשיעור כולל של 20.5% נקבעה במסגרת פרק ז’1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התש"מ-1981 כמפורט להלן:
לתשלומי העובד יתווספו בכל אחת מהשנים 2004 עד 2006 1/3 נקודת אחוז ובשנת 2007 1/2 נקודת אחוז (סה"כ 1.5%).
לתשלומי המעביד יתווספו בכל אחת מהשנים 2004 עד 2006 1/3 נקודת אחוז ובשנת 2007 1/2 נקודת אחוז (סה"כ 1.5%).
פרמיות ביטוח (בקרן פנסיה חדשה)
חלק דמי הגמולים המופנה לרכישת כיסוי ביטוחי. בקרן פנסיה מקיפה משולמות פרמיות המקנות למבוטחים כיסוי ביטוחי בשל סיכוני מוות ונכות. חישוב הפרמיות נגזר מהנחות בדבר הסתברות התמותה או הסתברות לאובדן כושר עבודה בגיל נתון, משיעור הריבית הצפוי וכ"ו.
אירוע מזכה אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
פנסיית זקנה – המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה;
פנסיית נכות – מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן;
פנסיית שאירים – במות המבוטח או הפנסיונר.
חישוב פנסיות נכות ו שאירים (בקרן פנסיה חדשה מקיפה) חישוב פנסיות הנכות והשאירים נעשה על ידי הכפלת השכר הקובע לנכות ושאירים, כהגדרתו בתקנון הקרן (ממוצע של מספר חודשי ביטוח) בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות או שאירים, לפי הענין.
מגבלת השכר המבוטח (בקרן פנסיה חדשה מסובסדת) בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאג"ח מיועדות, דמי הגמולים המשולמים לקרן לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. תשלום מעל התקרה ניתן להפנות לקרן פנסיה חדשה כללית, שאינה זכאית לאג"ח מיועדות או לכל אפיק חיסכון אחר, על פי בחירת המבוטח.
מקדמי המרה לפנסיה (בקרן פנסיה חדשה)
חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח במקדם המרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ולפי ריבית להיוון המבוססת על תשואת הקרן.
מערכת הנחות אקטואריות הנחות בדבר הסתברויות תמותה, הסתברויות נכות, שער ריבית צפוי על השקעות ועוד. הנחות אקטואריות מהוות נדבך חשוב ומרכזי בתחשיבי קרן הפנסיה, ומשמשות בסיס לצפי עתידי להתחייבויות הקרן ותמחור על פי תחזית זו.
חשוב לזכור כי בהחלט ייתכן מצב שבו ההנחות האקטואריות אינן תואמות את המציאות ויש מקום לשנותן יחד עם מקדמי ההמרה ושיעורי הכיסוי הביטוחי.
מאזן אקטוארי בדומה למאזן חשבונאי, מוצגים במאזן נכסי הקרן והתחייבויותיה. צד ההתחייבויות במאזן האקטוארי מבוסס על התחייבויות הקרן למבוטחים ולפנסיונרים, ומחושב בעיקר לאור הנחות לגבי ריבית היוון ותוחלת החיים של המבוטחים, הפנסיונרים ושאיריהם.
איזון אקטוארי לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן – נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות.
גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפעל (לדוגמא, מספר נכים בפעל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).
עתודה למקבלי פנסיה (בקרן פנסיה חדשה)
קרן פנסיה חדשה מקיפה תנהל עתודה בגין שינויים בתשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן למקבלי פנסיה ובגין שינויים בריבית להיוון אותן התחייבויות. העתודה תהיה בסכום שגובהו עד 1% מהתחייבויות הקרן לפנסיונרים, ומטרתה להפחית תנודתיות בפנסיה המשולמת לפנסיונרים.
הוראות דין והוראות מנהל רלוונטיות המסגרת החוקית שלאורה פועלות קרנות הפנסיה:
1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
2. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.
3. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.
4. הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
היוון פנסיה היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירי מבוטח לתקופה של עד חמש שנים, במטרה להעניק לזכאי לפנסיה אפשרות לקבל לצרכיו מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון.
שאירי פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון יקבלו את מלוא הפנסיה על פי התקנון כאילו לא בוצע היוון.
השקעות הקרן על מנת לעמוד בהתחייבויותיה משקעיה הקרן את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים בגין המבוטחים. בהתאם לתקנות ההשקעה, קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות זכאיות לאג"ח מיועדות נושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה, וקרן הפנסיה תשקיע בכל עת 30% משווי נכסיה באג"ח אלו.
document._DNDB.pART(”

“); אירוע מזכה:
מקרים שבהם: (1) המבוטח או הפנסיונר נפטר
                       (2) כשהמבוטח הופך לנכה (לפי קביעת רופא הקרן או הועדה הרפואית)
                       (3) כשהמבוטח פורש לפנסיית זקנה.
דמי גמולים לשכיר: תשלומים של העובד והמעביד המחושבים כאחוזים משכר העובד.
דמי סיכון: החלק מדמי הגמולים המופנה לרכישת כיסוי ביטוחי. בקרן פנסיה מקיפה משולמים דמי סיכון שמקנים למבוטחים כיסוי ביטוחי עבור סיכוני מוות ונכות.
היוון פנסיית זקנה או שאירים: היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירים של מבוטח לתקופה של עד 5 שנים, כדי להעניק לזכאי הפנסיה אפשרות לקבל מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון. לעומת זה, שאירים של פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון, יקבלו את מלוא הפנסיה לפי התקנון כאילו לא בוצע ההיוון.
הכנסה מזכה: הכנסה מצטברת שנתית שעבורה מקבל המבוטח הטבות מס.  סכום ההכנסה המרבי מתעדכן כל שנה על ידי נציבות מס הכנסה.
השקעות הקרן: כדי לעמוד בהתחייבויותיה, משקיעה הקרן את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים עבור המבוטחים. בהתאם לתקנות ההשקעה, קרנות הפנסיה החדשות זכאיות לאג"ח מיועדות נושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה, בשיעור שלא יעלה על 30% משווי נכסיהן.
חישוב פנסיית נכים ופנסיית שאירים: חישוב פנסיות הנכות והשאירים נעשה על ידי הכפלת השכר הקובע לנכות ושאירים כפי שהוא מוגדר בתקנון הקרן (ממוצע של מספר חודשי הביטוח) בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות או לשאירים.
יתרה צבורה: סך כל הכספים הרשומים לזכות המבוטח בקרן.
מבוטח: מי שחבר בקרן פנסיה ואינו מקבל פנסיית זקנה. בקרן הפנסיה קיימים שני סוגים של מבוטחים:
מבוטח פעיל –מי שמשולמים בגינו כספים לקרן הפנסיה באופן שוטף.
מבוטח לא פעיל- מי שלא משולמים בגינו כספים לקרן הפנסיה באופן שוטף..
מגבלת הפקדה חודשית לקרן פנסיה חדשה: בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאג"ח מיועדות, דמי הגמולים המשולמים לקרן לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. תשלום מעל התקרה ניתן להפנות לקרן פנסיה חדשה כללית, שאינה זכאית לאג"ח מיועדות,או לכל אפיק חיסכון אחר (לפי בחירת המבוטח).
מקדמי המרה לפנסיה: חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של המבוטח, במועד הפרישה, במקדם ההמרה.מקדם ההמרה מחושב לפי גיל המבוטח ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ותוכנית הפרישה שבחר המבוטח.
פנסיה: תשלומים חודשיים המשולמים על ידי הקרן לנכה, לפנסיונר, לשאירי מבוטח או לשאירי פנסיונר.
פנסיונר: מי שמקבל פנסיית זקנה מקרן הפנסיה.
שאירי מבוטח:  אלמן או אלמנה של מבוטח, יתום של מבוטח והורה של מבוטח.
שאירי פנסיונר: אלמן או אלמנה של פנסיונר, יתום של פנסיונר והורה של פנסיונר.
שיעור דמי ניהול: תשלום לחברה המנהלת של קרן הפנסיה. דמי הניהול בקרן פנסיה מקיפה חדשה מתחלקים ל- 2 סוגים:
1. דמי ניהול מתשלומים שוטפים בשיעור שלא יעלה על 6%.
2. דמי ניהול משווי נכסי הקרן בשיעור שלא יעלה על 0.5% לשנה.
תקופת אכשרה: מנין החודשים המזערי של תשלום דמי גמולים הנדרש להכרה בנכות או בפטירה, המזכות בפנסיה מהקרן.