מילון מונחים

א

מילון מושגים

אישפוז

ביטוח רפואי. צורת הביטוח הקרוב לביטוח תאונות אישיות ומיועד לתת באמצעות ביטוח מסחרי תגמולי אישפוז, דהיינו הוצאות שהייה בבית חולים

 

איזון אקטוארי

מצב בו הערך הנוכחי של התחייבויות במאזן האקטוארי שווה לערך הנכסים בקרן. היה ותוצאות המאזן האקטוארי מצביעות על פער חיובי או שלילי מוטלת חובה על החברה המנהלת לאזן את הקרן בדרך של הקטנה או הגדלה של ההתחייבויות לעמיתיה ולגימלאים שמשמעותם הקטנה או הגדלת הפנסיות המשולמות לגימלאים וכן סכום הצבירה בחשבון האישי של העמיתים הפעילים והמוקפאים.

אגרות חוב מיועדות

אגרות חוב ממשלתיות שהמדינה מנפיקה לקרנות הפנסיה בריבית ולתקופה קבועה מראש, כדי להבטיח להן עוגן תשואה עבור שיעור מסוים מנכסיהן. בעקבות הרפורמה בקרנות הפנסיה, הקטינה המדינה את שיעור האג"ח המיועדות ל- 30% מנכסיהן בתשואה שנתית אפקטיבית ריאל

 

אירוע מזכה

בקרן פנסיה: אירוע שנותן למבוטח או לשאיריו, זכות לקבל תשלומים שמשלמת הקרן. בפנסיית זקנה האירוע המזכה יהיה המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה; בפנסיית נכות, מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן; בפנסיית שאירים, במות המבוטח או הפנסיונר.

אובדן כושר עבודה

מצב שבו המבוטח מאבד את יכולתו לעסוק במקצועו, או בעיסוק מתאים אחר , עקב מחלה או תאונה ולפיכך המבוטח אינו יכול לעבוד או להתפרנס מהכישורים וההשכלה שמהם התפרנס קודם האירוע.

פירוט כיסויי אכע לרופאים להורדה לחץ כאן

איזון אקטוארי

בקרן פנסיה: חישוב הנעשה במטרה להשוות את שווי הנכסים של הקרן לגודל ההתחייבות עודף אקטוארי יחולק לעמיתי הקרן בצורה של הגדלת זכויותיהם בקרן, ואילו בגרעון אקטוארי, זכויות העמיתים יוקטנו. הפרשים בין הנכסים להתחייבויות עשויים להיווצר מתנודות בשיעורי התשואה שהשיגה הקרן על השקעותיה או כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות שנעשו לבין הנתונים בפועל.

אירוע תאונתי

אירוע בלתי מתוכנן, חד-פעמי, חיצוני ובלתי צפוי מראש, ולכן בלתי ניתן למניעה, כגון ברק, רעם, התפרצות הר געש, מחדלים אנושיים כמו אש מתלקחת מסיבה בלתי צפויה במקום לא צפוי, תאונות דרכים, פגיעות בעבודה וכו’

ב

אישפוז

איזון אקטוארי

אגרות חוב מיועדות

אירוע מזכה

אובדן כושר עבודה

איזון אקטוארי

אירוע תאונתי

ביטוח "עדיף"/"מיטב"

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. בהגיע המבוטח לגיל פרישה, תשולם לו גימלא חודשית לכל ימי חייו בהתבסס על סכום החיסכון שנצבר ולא פחות מ-120 תשלומים חודשיים.

 

ביטוח סיעודי

תכנית ביטוח לתשלום פיצוי חודשי בהיות המבוטח בעל צורך סיעודי. סכום הביטוח ישולם בתשלומים החל מתום תקופת ההמתנה (ובד"כ 2 חודשים) לכל ימי חייו של המבוטח, או לתקופה של מספר שנים כפי שהוגדרה בפוליסה וכל עוד המבוטח נמצא במצב סיעודי.
להורדת המדריך המלא לביטוח סיעודי לחץ כאן

בעל פוליסה

אדם או תאגיד המהווה צד לחוזה הביטוח מול המבטח. שמו של בעל הפוליסה נקוב בפוליסה, אשר נחשבת לרכושו. בביטוח מנהלים אין בעל הפוליסה רשאי להסב אותה לאחר או לשנות את תגמולי הביטוח.

 

ביטוח מנהלים

שם שיווקי לתוכנית ביטוח חיים שנועדה לעובדים שכירים כחלק מהתנאים הסוציאליים להם הם זכאים. תוכנית זו יכולה לכלול אובדן כושר עבודה (המכסה עד 75% מהשכר המבוטח). ניתן להוסיף כיסויים כמו נכות מתאונה וכיסויים נוספים אחרים. תוכניות אלה כוללות כיסוי למקרה פטירה. הפרמיה כוללת תשלום ע"ח פיצויים, (לרוב), תגמולי מעסיק, תגמולי עובד, (חלק העובד) ופרמיה לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה. הן העובד והן המעביד זכאים להטבות מס על פי פקודת מס הכנסה. העובד זכאי לזיכוי, (ר’ זיכוי), ממס הכנסה בשל החיסכון ואילו למעביד זו הוצאה מוכרת, כפוף לתקרה

 

ביטוח חיים מעורב

ביטוח חיים הכולל חיסכון לגיל פרישה ותשלום במקרה של מוות מוקדם (ריזיקו). התוכנית מבטיחה את תשלום סכום הביטוח למוטבים במקרה של מוות מוקדם בתוך תקופת הביטוח או תשלום למבוטח בתום תקופת הביטוח בסכום חד פעמי, (הוני). הסכומים המתקבלים בתום תקופת הביטוח או במקרה מוות במהלכה זהים נומינאלית. כיוון שבביטוח זה יש אלמנט של חיסכון – יש בו ערך פדיון ואפשר להפוך אותו לביטוח מסולק.

 

ביטוח חיים למקרה מוות בלבד (ריזיקו)

ביטוח חיים למקרה פטירה בלבד, במהלך תקופת הביטוח. אם המבוטח נפטר בתוך תקופת הביטוח ישולם סכום הביטוח למוטבים. אם המבוטח חי לאחר תקופת הביטוח, אין המבוטח זכאי לתשלום כלשהו מהמבטח.

 

ביטוח צד שלישי

ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק לצד ג’.סכום הפיצוי שישולם לצד השלישי יהיה בגובה הנזק שנגרם לו אך לא יותר מגבולות האחריות הנקובים במפרט הפוליסה.

 

ביטוח מקיף

פוליסה המכסה נזק, כתוצאה ממספר סיכונים שונים.ביטוח מקיף לרכב מכסה אובדן או נזק לרכב המבוטח הנגרם מסיכונים מוגדרים כגון: אש, גניבה, תאונה, אחריות כלפי צד ג’ וכן סיכונים נוספים כמוגדר בפוליסה.

 

ביטוח חיים

ביטוח העוסק בהבטחת הכנסה או תשלום למבוטח או למוטב שנקבע, במקרה של תום תקופת הביטוח או במקרה מוות.

 

ביטוח אחריות מעבידים

ביטוח המגן על המעביד מפני תביעות אפשריות של העובדים שנפגעו עקב חבלה גופנית או מוות שנגרם מתאונה וכן במקרה של מחלה המתגלה בעת העבודה בעסקו של המבוטח.

 

ביטוח אש

מכסה נזקים שגרמה אש עויינת, ושהמבוטח לא צפה שיינזקו והם תוצאה של סיבה קרובה. התנאי הוא שהשרפה תהיה מקרית, תאונתית ובלתי צפויה מכל סיבה שהיא, כולל רשלנות והצתה בזדון שלא בהסכמת המבוטח.

 

ביטוח אנשי מפתח

משהו מאוד מיוחד

ג

ביטוח "עדיף"/"מיטב"

ביטוח סיעודי

בעל פוליסה

ביטוח מנהלים

ביטוח חיים מעורב

ביטוח חיים למקרה מוות בלבד (ריזיקו)

ביטוח צד שלישי

ביטוח מקיף

ביטוח חיים

ביטוח אחריות מעבידים

ביטוח אש

ביטוח אנשי מפתח

גמלה לחיים- נדחית

הפקדה חד פעמית המיועדת לקבלת קצבה חודשית בתום תקופה שנקבעת על ידי המבוטח. בתקופת הדחייה, הסכומים שהופקדו ישתתפו ברווחי ההשקעות או יבטיחו תשואה לפי בחירת המבוטח. הקצבה שתשולם מתום תקופת הדחייה תשתתף ברווחי ההשקעות.

 

גמלא לחיים- מיידית

הפקדה חד פעמית המיועדת לקבלת קצבה חודשית מיידית לאחר ההפקדה. ניתן לקבל קצבה חודשית לפי בחירת המבוטח, משתתפת ברווחי השקעות או קצבה צמודה למדד.

גמל-נט

אתר אינטרנט של משרד האוצר שחושף בפני הציבור נתונים השוואתיים על קופות הגמל, התשואות שהושגו וכדומה. באתר זה ניתן לקבל מידע מפורט אודות תשואות קופות הגמל הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן ולכל טווח זמן.

 

גילוי נאות

בביטוח: החובה לגלות כל עניין שהוא מהותי שיש בו כדי לשנות את החלטת המבטח אם לערוך את הביטוח מעיקרו או בתנאים מסוימים אחרים או מגבילים. גילוי נאות מבחינת המבטח בא גם לידי ביטוי במסמך המרכז מידע מתומצת בנוגע לפוליסה שהמבוטח רכש, כולל תנאי הפוליסה, היקף הכיסוי הניתן, מידע על סעיפי הפוליסה, עלויות ושינויי פרמיה צפויים.

 

גיל הזכאות לקצבת זקנה

גיל הזכאות לקצבת זקנה הינו הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה ללא קשר להכנסות. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 70 ולנשים 65. החל ב–1 ביולי 2004 הגיל לנשים עולה בהדרגה, עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 70 לגברים ולנשים

 

גורם פוליסה

תשלום קבוע ואחיד שמשלם מבוטח למבטח, בנוסף לפרמיה, כדמי ניהול חשבון המבוטח. גורם הפוליסה צמוד, בדרך כלל, למדד המחירים לצרכן. התשלום בא לכסות הוצאות מינימליות הכרוכות בטיפול בפוליסה בכל שנות קיומה.

 

גיל פרישה

הגיל בו מקובל להפסיק לעבוד.גברים – גיל 67 נשים – גיל 64

גבול אחריות

הסכום המירבי אותו תשלם חברת הביטוח לניזוק בגין סעיף המכוסה בפוליסה. הסכום חייב להיות נקוב בפוליסה עבור כל סעיף ומהווה רכיב בחישוב הפרמיה.

 

ד

גמלה לחיים- נדחית

גמלא לחיים- מיידית

גמל-נט

גילוי נאות

גיל הזכאות לקצבת זקנה

גורם פוליסה

גיל פרישה

גבול אחריות

ה

השקעות חופשיות

אותו חלק מכספי העמיתים המושקע בשוק ההון ללא הבטחת תשואה כל שהיא באם על ידי המדינה או על ידי הקרן. אופי וחלוקת ההשקעות החופשיות נקבע בקווים כללים על ידי הרגולטור.בכל קרנות הפנסיה, חדשות וותיקות החל משנת 2004 הריבית לחישובים האקטוארים מבוססת על 4% תשואה בשוק החופשי.

 

התיישנות

הגבלת התקופה בה ניתן להגיש תביעה.על פי תנאי הפוליסה בנזקי רכוש קובע חוק חוזה הביטוח תקופת התיישנות של 3 שנים. לביטוחי אחריות או נזקי גוף תקופות התיישנות ארוכות יותר.

 

הצהרת בריאות

הצהרת בריאות הינה שאלון רפואי, לעיתים מפורט לעיתים קצר מאוד על פי סוג הביטוח וסכומו, המתאר את העבר הרפואי של המועמד לביטוח

 

ו

השקעות חופשיות

התיישנות

הצהרת בריאות

ועדה רפואית

גוף רפואי המוגדר בתקנון הקרן המוסמך לקבוע את נכותו של עמית שתבע את הקרן בעקבות מצבו הרפואי. הועדה מורכבת בדרך כלל מרופא נציג הקרן עם אפשרות לצרף רופא מטעם העמית

 

ז

ועדה רפואית

ח

ט

י

ירידת ערך

הפער בין שווי השוק של הרכוש המבוטח רגע לפני קרות מקרה הביטוח לבין שוויו לאחר תיקון הנזק.

 

כ

ירידת ערך

ל

מ

מדד שארפ

המדד הכלכלי המקובל בעולם לדירוג השקעות – המדד משקלל את התשואה שהשיגה כל קרן או קופה ביחס לרמת הסיכון שבה פעלה. דהינו, המדד מציג את עודף התשואה של הקופה על פני הממוצע בענף לכל יחידת סיכון. ככל שמדד שארפ גבוה יותר, כך דירוג ההשקעות של אותו גוף מנהל השקעות טוב יותר.

 

מוטב

מי שנקבע בכתב מינוי אחרון עליו חתם העמית, כזכאי לקבלת תשלומים מאת הקרן במקרה ובעת פטירת העמית אין שאירים זכאים. הכל בתנאי שכתב מינוי המוטב התקבל בקרן לפני פטירתו של העמית. באין כתב מינוי מוטב, יהיה המוטב יורשו של העמית לפי צו ירושה ו/או צו קיום צוואה לפי העניין

 

מוות מתאונה

תכנית ביטוח שבה ישולם סכום חד פעמי למוטב, במקרה של מוות עקב תאונה.

 

מוטב

הזכאי לתגמולי הביטוח על פי תנאי הפוליסה, בקרות מקרה הביטוח ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה.

 

נ

מדד שארפ

מוטב

מוות מתאונה

מוטב

נזק תוצאתי

נזק עקיף כתוצאה מאירוע הביטוח.

ס

נזק תוצאתי

סטית תקן

מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של ערכי קבוצת נתונים סביב הממוצע שלהם. במונח "סטייה" מתכוונים למרחק בין ערך בקבוצה לבין הממוצע. המדד הנ"ל משמש לבחינת ביצועי תשואות קופות הגמל בצרוף קרטריוניים נוספים. במידה וסטית התקן גבוהה ניתן להקיש שביצועי ההשקעות באותה קופה נוטים להיות תנודתיים ואולי ברמת סיכון גבוהה.

 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף בחוק פיצויי פיטורים המאפשר למעסיק להקדים את תשלומי הפיצויים לעובד כולם או חלקם, באמצעות הפנייתם בתקופת העבודה של העובד באופן שוטף, למימון דמי הגמולים בקרן פנסיה או לביטוח מנהלים קיצבתי מבלי שתחול חובה על המעסיק בעת ניתוק יחסי עובד מעביד לשלם לעובד פיצויים בנוסף לאלה ששולמו לקרן הפנסיה.

 

סבסוד צולב

סבסוד צולב בקרן פנסיה מתקיים כאשר הקרן אינה בנויה על איזון אישי כלומר, קבוצת עמיתים מקבלת באופן מובנה, תמורה גבוהה מערך תשלומיה ואחרת מקבלת תמורה נמוכה מערך תשלומיה. דוגמא נוספת לסבסוד צולב יכולה להיות מטריה ביטוחית להשלמת נכות בקרן הפנסיה ל- 75% כאשר העמיתים משלמים באופן שווה אך נהנים באופן שונה

 

ע

סטית תקן

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סבסוד צולב

ערך כינון

ערך רכישתו של רכוש שניזוק, או בנייתו מחדש. תשלום לפי ערך כינון נועד לתת פיצוי שיאפשר למבוטח לרכוש במקום החפץ שאבד, או שניזוק חפץ חדש מאותו סוג, אף אם החפץ שניזוק היה ישן.

 

ערך פדיון

פדיון הוא הסכום שבעל הפוליסה רשאי לקבל בביטוח חיים בעת ביטול הפוליסה, לאחר תקופת זמן מסוימת שבה היתה בתוקף.

 

פ

ערך כינון

ערך פדיון

פנסיה תקציבית

חלה בשרות המדינה, מוסדות ציבור ורשויות מקומיות. אין בה תשלומים שוטפים של המעביד והעובד,

 

פוליסה

חוזה הביטוח. מסמך המכיל את התחייבותו הפורמלית של המבטח, באשר לחובת הפיצוי שנטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח, או שהמבוטח גרם לצד שלישי.

 

צ

פנסיה תקציבית

פוליסה

ק

ר

ש

שאירים

בן/בת זוג של העמית וילדים עד גיל 21 או ילדים מוגבלים מעל גיל 21 ובחלק מהקרנות גם הורים נתמכים יכולים בתנאים מסויימים להיכלל בהגדרת שאירים.

 

שחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה

תכנית ביטוח המבטיחה שחרור מתשלום הפרמיות בפוליסה במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה ממחלה או מתאונה. במקרה זה,מבוטח יהיה משוחרר מתשלום הפרמיות החל מתום תקופת ההמתנה (בד"כ 3 או 6 חודשים) והפוליסה תשולם על ידי חברת הביטוח כל עוד אינו כשיר לעבודה, ועד תום תקופת הביטוח.

 

שב"ן

שירות בריאות נוסף הניתן מחוץ למסגרת סל הבריאות הממלכתי באמצעות קופת חולים, תמורת תשלום נוסף לקופ"ח.

 

ת

שאירים

שחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה

שב"ן

תקופת אכשרה

תקופה רצופה המתחילה במועד תחילת הביטוח ואשר רק בסיומה יהיה המבוטח (או המוטב) זכאי לתגמולי ביטוח כלשהם בגין מקרה ביטוח שארע לפני תום תקופת האכשרה.